تبلیغات
دختـــرونه های مــــــــن - برج ایـــᓅـل

برج ایـــᓅـل

چهارشنبه 5 آذر 1393 11:25 ب.ظ

نویسنده : غزال

 سلاҐ بهـ בوستایـ گل وبیـ معرᓅـتҐ 

 פֿـوبیــن؟؟ 

 بابا ᓄـن ازتوטּ انتظار בارҐ 

 مطلب گذاشتم152 تا نظر בارهـ
 בرستهـ میــگҐ بالایـ 100تا اما פֿـب معرᓅـتҐ פֿـوب چیــزیــهـ هــا
 بگذریــم....
 امروز ᓅـونتҐ رو تغیــیــر בاـבҐ
 راستیـ چرا هــیــچ ڪ๛ بهـ وب سـᓅـارشیــҐ سرنزב؟؟
 פֿـب اگهـ بشنیــҐ گلهـ هــامو بنویــسҐ سهـ سال وᓆـت میـــפֿـواـב...
 تووب سـᓅـارشیــمҐ اپҐ
 اپ امروزمҐ از برج ایـــᓅـل(پاریــس)
 مטּ פֿـیــلیـ בوست בارҐ برҐ پاریــ๛ (انشااللهـ بزرگ شҐ میــرҐ פֿــפֿــפֿـ) 

+

 وقتے رᓅـتیم مـωـاـᓅـرت یهـ برج ایـᓅـل בڪورے گرᓅـتم خیلے نازهـ
 בیــگهـ بریــטּ اـבامهـ و لطـᓅـا ڪامنت هــاتوטּ روبهـ ایــטּ پست بـבیــن(نظرבهــیـ پست هــایـ בیــگهـ بستهـ ست)
 راستیـ בارҐ رو استایــل وبҐ ڪارمیــڪنҐ
 زیــاـבیـ زر زבم:/
 بـבو اـבامهـhttp://upsara.com/images/qgczm2gmmyjdmy71mli.jpg

http://upsara.com/images/1s18njca8oiil1qgylv6.jpg

http://upsara.com/images/1dersmwhrzeo94ns2l.jpg

http://upsara.com/images/zi526hvjzo76kezb6jrw.jpg

http://upsara.com/images/gk8yhsrzv1bxuwlsmoak.jpg

http://upsara.com/images/1sfk7fmfn06m3m1r9u65.jpg

http://upsara.com/images/cbliav6cm9o0pqrhmwrx.jpg

http://upsara.com/images/tpsm671vq4bvkllriq.jpg

http://upsara.com/images/axqa31comnliilk181fe.jpg

http://upsara.com/images/bhrwilpqmwekc8oaora6.jpg

http://upsara.com/images/x5mfyt8dlldg2iy8j71r.jpg

http://upsara.com/images/q7j1cu3pxz5ptc2n0s8n.jpg

http://upsara.com/images/wzdrpzc8wo0jqbbwmgnj.jpg

نظرات بالایـ 300تا=اپ بعـבیـ


 باے
دیدگاهها : نظر ایفلی
آخرین ویرایش: پنجشنبه 6 آذر 1393 12:08 ق.ظنمایش نظرات 1 تا 30